elitcar

ON-LINE МАГАЗИН

Име:   Парола:

Възможност за нови работни места в Елит Кар

Документи за участие в процедура за избор на персонал чрез подбор на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост в "ЕЛИТ КАР" ООД, в изпълнение на заложени дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0250-C001, проект "Заетост и професионално развитие в "ЕЛИТ КАР" ООД, финансиран от Европейски Социален Фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

свали документите »
национален телефон